Informacje ogólne

Osoby, które nie mają statusu stałego rezydenta w Kanadzie, ani nie są obywatelami Kanady, a które chcą przebywać tymczasowo w Kanadzie w celach zarobkowych, najprawdopodobniej będą musiały ubiegać się o zezwolenie na pracę. Zezwolenia na pracę nie są wydawane osobom, które chcą przyjechać do Kanady w celu szukania pracy. Zezwolenie jest wydawane tylko wtedy, gdy została przedłożona oferta zatrudnienia.

Należy zauważyć, że zezwolenie na pracę nie jest umową o pracę. Służy ono wyłącznie w celu umożliwienia cudzoziemcowi podjęcia pracy w Kanadzie, by wypełnić niedobór siły roboczej oraz wspierać wzrost gospodarczy Kanady.

Zezwolenie na pracę zwykle zawiera szczegółowe warunki, w tym daty rozpoczęcia i zakończenia pracy, nazwę pracodawcy, miejsce zatrudnienia, a także zajmowaną pozycję. Jeśli cudzoziemiec nie przestrzega warunków określonych w zezwoleniu na pracę, może zostać zaskarżony i poproszony o opuszczenie Kanady. Pracodawca może również zostać poddany postępowaniu dyscyplinarnemu i mogą mu być postawione zarzuty. Większość zezwoleń na pracę jest specyficznych dla pracodawcy i nie mogą one zostać użyte w innej firmie. W momencie, gdy zatrudnienie zostało zakończone, cudzoziemiec musi złożyć podanie o nowe zezwolenie na pracę w celu podjęcia pracy na nowej pozycji. W niektórych przypadkach, cudzoziemiec otrzyma „otwarte” zezwolenie na pracę, które pozwoli mu pracować na dowolnej pozycji dla dowolnego pracodawcy w Kanadzie.

Zatrudnienie potwierdzone przez HRSDC vs. Zatrudnienie zwolnione z konieczności potwierdzenia przez HRSDC

Istnieją dwa rodzaje zezwoleń na pracę: Zatrudnienie potwierdzone przez Human Resources and Skills Development Canada (Kanadyjski Rozwój Kadr i Umiejętności) oraz Zatrudnienie zwolnione z konieczności potwierdzenia przez Human Resources and Skills Development Canada (Kanadyjski Rozwój Kadr i Umiejętności).

Zatrudnienie potwierdzone przez HRSDC wymaga zatwierdzenia od HRSDC. Zatwierdzenie to oznacza, że nie ma innych Kanadyjczyków, którzy są wykwalifikowani do zajęcia tego stanowiska. Aby ubiegać się o to zatwierdzenie, pracodawca musi podać szczegóły oferowanej pozycji, dowód jego prób rekrutacyjnych w Kanadzie, a także dowód na niemożność znalezienia odpowiedniego Kanadyjczyka do podjęcia pracy na tym stanowisku.

Zatrudnienie zwolnione z konieczności potwierdzenia przez HRSDC to takie, które korzysta z niektórych zwolnień wynikających z Ustawy o imigracji i ochronie uchodźców. Ten rodzaj zezwolenia na pracę charakteryzuje się przyspieszonymi czynnościami administracyjnymi i wymaga mniej formalności. Kategorie, które kwalifikują się do Zatrudnienia zwolnionego z konieczności potwierdzenia przez HRSDC to:

* Specjaliści, przedsiębiorcy i inwestorzy Północno-Amerykańskiego Układu Wolnego Handlu. Rozporządzenie umożliwia także wydawanie zezwoleń na pracę osobom, którzy wkraczają na terytorium Kanady w ramach innych rodzajów umów międzynarodowych, takich jak Układ ogólny w sprawie handlu usługami (GATS).

* Niektórzy przedsiębiorcy, pracownicy przenoszeni wewnątrz przedsiębiorstwa i inne typy pracowników, którzy dostarczają znaczne korzyści dla Kanadyjczyków lub rezydentów poprzez pracę w Kanadzie.

* Osoby, których zatrudnienie w Kanadzie zapewnia podobne zatrudnienia dla Kanadyjczyków za granicą, takie jak uczestnicy programów wymiany młodzieży, nauczycieli i innych programów wzajemnej wymiany.

* Zagraniczni studenci studiujący w Kanadzie, którzy muszą pracować w celu realizacji staży związanych ze współpracą.

* Studenci zagraniczni w Kanadzie składający wnioski w ramach Zezwolenia na pracę.

* Studenci zagraniczni w Kanadzie dążący do otrzymania podyplomowego zatrudnienia.

* Małżonkowie i partnerzy cywilni wykwalifikowanych cudzoziemców, małżonkowie i partnerzy cywilni niektórych zagranicznych studentów, małżonkowie i partnerzy cywilni osoby wykonującej zatrudnienie podyplomowe w przypadku niektórych studentów zagranicznych i doktorantów.

* Osoby podejmujące pracę charytatywną lub działalność religijną.

* Obywatele zagraniczni, którzy przebywali w niektórych krajach przez ponad sześć (6) miesięcy w ciągu pięciu lat przed ich przybyciem do Kanady; i

* Cudzoziemcy pracujący w zawodach, w których ochrona zdrowia publicznego jest przedmiotem troski (np. praca z dziećmi i / lub osobami starszymi, praca w sektorze żywności i / lub przemyśle rolnym oraz praca w sektorze opieki zdrowotnej).

Ubieganie się o zezwolenie na pracę

W wielu przypadkach cudzoziemcy muszą ubiegać się o zezwolenie na pracę w kanadyjskiej Ambasadzie, Konsulacie lub High Commission za granicą. Jednak niektórzy kandydaci z państw zwolnionych z wiz mogą teraz wnioskować w punkcie granicznym.

Badania lekarskie

Niektórzy cudzoziemcy mogą być zobowiązani do poddania się badaniom lekarskim przed uzyskaniem zezwolenia na pracę.

Numer Ubezpieczenia Społecznego (SIN)

Cudzoziemcy muszą ubiegać się o Numer Ubezpieczenia Społecznego, który jest wymagany od momentu rozpoczęcia pracy. Numer Ubezpieczenia Społecznego jest używany przez pracodawcę do celów podatkowych.

Cudzoziemcom wydawany jest SIN, który zaczyna się od cyfry "9", wskazując innym, że są oni obcokrajowcami. Każda osoba, która ubiega się o SIN, otrzyma kartę SIN. Na karcie SIN obcokrajowca znajduje się data ważności. Karty SIN są ważne do końca dozwolonego pobytu danej osoby w Kanadzie, maksymalnie pięć lat.

Regionalna Opieka Zdrowotna

Obywatele obcych państw mogą ubiegać się o ubezpieczenie zdrowotne w prowincji, w której pracują. Plan Ubezpieczenia Zdrowotnego Ontario (Ontario Health Insurance Plan – OHIP) nabiera skuteczności dziewięćdziesiąt (90) dni po tym, jak cudzoziemiec rozpoczyna swoją pracę. Członek rodziny cudzoziemca może również być do niego zakwalifikowany, w zależności od warunków zatrudnienia cudzoziemca.

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat procedury ubiegania się o zezwolenie na pracę, prosimy o kontakt z naszym biurem.